Algemene voorwaarden

Q webstudio

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

  1. Q webstudio, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 69683271
  2. Opdrachtgever: de wederpartij van Q webstudio.
  3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Q webstudio.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle
door Q webstudio gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door
Q webstudio verrichtte handelingen.
2.2 Door ondertekening van een overeenkomst met Q webstudio verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Q webstudio en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.4 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen
Q webstudio en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1 De door Q webstudio gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Q webstudio is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 30 dagen, aan Q webstudio wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.2 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en
Q webstudio zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Q webstudio niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd.

4.2 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Q webstudio gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

4.3 Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij
verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Q webstudio van toepassing zijnde
wet- en regelgeving.

4.4 Tenzij anders overeengekomen: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet inzake de omvang van de overeenkomst. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Oplevering vindt altijd plaats ná volledige betaling van alle openstaande facturen.

4.5 Na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen
aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.

4.6 Alle overige diensten van Q webstudio worden gefactureerd bij oplevering, tenzij
anders afgesproken.

4.7 Een strippenkaart voor onderhoudswerkzaamheden wordt voor de start van de werkzaamheden in één keer gefactureerd.

4.8 Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Q webstudio aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

4.9 Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening
van Opdrachtgever.

4.10 De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de Opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.

4.11 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 10. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 5. Verplichtingen van de Opdrachtgever

5.1 De Opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal. Na goedkeuren van de eerste opzet van de website en aanbetaling van 50% moet dit binnen 3 maanden gebeuren. Tenzij anders afgesproken.

5.2 Tekstlink naar Q webstudio op de website van de Opdrachtgever.

5.3 Q webstudio mag de website van Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

5.4 Opdrachtgever is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1 Q webstudio zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te
voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk
vastgelegde afspraken.

6.2 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Q webstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Q webstudio worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Q webstudio zijn verstrekt, heeft Q webstudio het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.3 Q webstudio is niet verantwoordelijk voor back-ups  en het updaten van de website, tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst geldt tussen partijen.

6.4 Q webstudio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Q webstudio kenbaar behoorde te zijn.

6.5 Q webstudio zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn. De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.

6.6 Indien door Q webstudio of door Q webstudio ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6.7 Opdrachtgever vrijwaart Q webstudio voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan Opdrachtgever
toerekenbaar is.

6.8 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 5 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 8 werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. Uw klacht kan worden gericht aan; Q webstudio, Alberdingk Thijmstraat 20, 5025 TC Tilburg.

Artikel 7. Wijzigingen en meerwerk

7.1 Indien Q webstudio op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Q webstudio worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Q webstudio. Q webstudio is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

7.2 Voorzover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Q webstudio Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

7.3 Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.

7.4 Na het afleveren van de website volgt nog één correctie ronde die binnen één maand moet zijn afgerond. Met correctie wordt niet bedoeld aanpassing van de totale teksten, layout en/of afbeeldingen. Het gaat dan over kleine tekstuele aanpassingen.

Artikel 8. Duur en beëindiging

8.1 Strippenkaarten voor onderhoud hebben een onbeperkte looptijd en kunnen worden ingezet totdat ze volledig opgebruikt zijn.

8.2 Q webstudio kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Q webstudio gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

8.3 Q webstudio heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Q webstudio niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Q webstudio zal Opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Q webstudio kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 9. Levering en levertijd

9.1 Na oplevering komt het geleverde voor risico van de Opdrachtgever.

9.2 Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan Opdrachtgever om het overeengekomen af te nemen onverlet.

9.3 De Opdrachtgever ontvangt na realisatie van de website gegevens om de site
te bezoeken. De Opdrachtgever heeft hierna het recht (1) eenmaal kleine wijzigingen door te geven aan Q webstudio. Q webstudio beoordeeld per project wat een kleine wijziging of meerwerk is.

9.4 De Opdrachtgever heeft 7 (zeven) dagen na ontvangst van de van de in 9.3 benoemde gegevens om de wijzigingen als bedoeld in artikel 9.3 van deze voorwaarden door te geven. Alle wijzigingen die na 7 (zeven) dagen gemeld worden zullen gezien worden als meerwerk.

Artikel 10. Copyright

10.1 Alle aan Q webstudio verstrekte goederen worden aan Opdrachtgever terug gegeven.

10.2 Alle door Q webstudio ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Q webstudio voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

10.3 Op de door Q webstudio ontwikkelde promotiematerialen en foto’s berust copyright. Tevens rust er copyright op het oorspronkelijk ontwikkelde design. Deze zijn niet te verkrijgen tenzij anders overeengekomen met de Opdrachtgever.

10.4 De door Q webstudio bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan Q webstudio.

10.5 Mocht u van mening zijn dat wij uw copyright, patent, auteursrecht schenden dan verzoeken wij u om ons hierover te informeren. U dient aan ons aannemelijk te maken dat u de rechtmatige eigenaar/maker bent van het materiaal welke wij op onze site of elders hebben geplaatst. Als mocht blijken dat dit materiaal u wettelijk toebehoort dan voegen wij direct de bronvermelding toe indien mogelijk of verwijderen het van onze site.

10.6 Door onduidelijkheden in de wetgeving blijft er ruimte voor eigen interpretatie en invulling van ideeën. Het kan dus voorkomen dat, ondanks grote zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een eigenaar toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. In dit geval verzoeken we u om contact met ons op te nemen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1 Behoudens opzet of grove schuld is Q webstudio niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten.

11.2 De aansprakelijkheid van Q webstudio zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

11.3 De Opdrachtgever is gehouden Q webstudio te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Q webstudio in deze voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten.

11.4 Q webstudio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Q webstudio kenbaar behoorde
te zijn.

11.5 Q webstudio is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van veranderingen in het intellectuele eigendom van derden die via Q webstudio  ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever.

11.6 Q webstudio is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Q webstudio geen invloed kan uitoefenen.

11.7 Q webstudio is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de advertenties van derden die de diensten van Q webstudio aanbieden of aanprijzen aan haar klantenbestand.

11.8 Q webstudio maakt bij de levering van haar diensten gebruik van software en diensten van derden. Q webstudio is niet verantwoordelijk voor het niet langer (gedeeltelijk) correct functioneren van de opgeleverde diensten aan Opdrachtgever, zoals een website, door toedoen van wijzigingen doorgevoerd door de Opdrachtgever of de eigenaar van de gebruikte derden software en/of diensten.

11.9 Het internet is continu onderhevig aan verbetering en verandering waardoor het soms noodzakelijk wordt geacht door de rechthebbenden van de software of diensten van derden zoals bedoeld in deze voorwaarden om wijzigingen aan hun software of diensten aan te brengen (updates). Indirect of direct aangebrachte wijzigingen aan de opgeleverde diensten van Q webstudio vallen na oplevering altijd buiten de verantwoordelijkheid van Q webstudio. Q webstudio  is uiteraard bereid om tegen het geldende uurtarief wijzigingen of updates door te voeren op de website van de Opdrachtgever.

11.10 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de Opdrachtgever noch opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen, gegevens en resultaten, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 12. Overmacht

12.1 In geval van overmacht is Q webstudio gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen of ten hoogste 6 maanden op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

12.2 Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Q webstudio kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

12.3 Q webstudio is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Q webstudio geen invloed
kan uitoefenen.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de Opdrachtgever.

13.2 De door Q webstudio vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen met de Opdrachtgever. 

13.3 Door Q webstudio of anderen ontwikkelde scripts, templates en programma’s gebruikt in
en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Q webstudio, tenzij anders overeengekomen met de Opdrachtgever.

Artikel 14 Diverse bepalingen

14.1 Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

14.2 Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht
van toepassing.

14.3 Q webstudio kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat
de Opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds
geleverde diensten.

14.4 Q webstudio heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 15 inschakelen van derden

15.1 Indien Q webstudio voor de uitvoering van de opdracht volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de Opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de Opdrachtgever.

15.2 Q webstudio is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door Q webstudio zijn geïntroduceerd. De Opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. De ontwerper kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.

januari 2020